OH, PRETTY GIRL

OH, PRETTY GIRL
Name: Ksenia Lyashchenko & Alyona Averyanova Location: Edford Studio Ph: Igor Rand MUAH: Elena Rozanovskaya Stylist: Alina Artey